Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marilyn

1 .Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Marilyn baby- en kinderkleding. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de facebook pagina van Marilyn baby- en kinderkleding. Op verzoek zenden wij u een digitaal exemplaar.

1.2 Marilyn baby- en kinderkleding verkoopt nieuwe kinderkleding.

1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via e-mail of anderszins een bestelling plaatst.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen gedaan bij Marilyn baby- en kinderkleding zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn de Voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Marilyn baby- en kinderkleding worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 1. De artikelen

3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende nieuwe goederen.

3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, contact te worden opgenomen met Marilyn baby- en kinderkleding. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. Marilyn baby- en kinderkleding geeft de maten van de kleding weer aan de hand van de maatlabels en grote afwijkingen worden altijd vermeld, vraag bij twijfel altijd even naar de afmetingen!

 1. Overeenkomst

4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan Marilyn baby- en kinderkleding door middel van het versturen van een bestelling via e-mail of anderszins, om een of meerdere artikelen te leveren.

4.2 Marilyn baby- en kinderkleding behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Voorwaarden niet in acht worden genomen.

 1. Prijzen

5.1 De door Marilyn baby- en kinderkleding gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro's.

5.2 De betaling dient binnen de betalingstermijn (zie art. 7.2) op de door Marilyn baby- en kinderkleding aan te geven wijze voldaan te zijn voordat tot uitlevering van de bestelde goederen wordt overgegaan.

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is Marilyn baby- en kinderkleding niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

 1. Levering en verzendkosten

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL/DHL/DPD.

6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats, tegen berekening van meerkosten.

6.3 Marilyn baby- en kinderkleding aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL/DHL/DPD.

6.4 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van PostNL/DHL/DPD waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

6.5 Marilyn baby- en kinderkleding streeft ernaar om bestellingen, wanneer deze op voorraad zijn de volgende werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Marilyn baby- en kinderkleding echter niet verplicht. Er wordt een verzendbevestiging via de e-mail toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt. De bestelling kan ook worden opgehaald.

6.6 Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat de betaling heeft plaatsgevonden bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Marilyn baby- en kinderkleding zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6.7 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

6.8 De verzendkosten zijn voor haaraccessoires met een gewicht onder de 50 gram €1,50 en daarboven €3,95. Accessoires en kleding wordt verzonden tegen het tarief van €3,95. Is het bedrag van uw order hoger dan €50,- dan verzenden wij de bestelling gratis.

6.9 Wij verzenden alleen in Nederland

 1. Betaling en betalingstermijn

7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Ook eventuele meerkosten worden vermeld.

7.2 Het totale bedrag dient binnen 3 dagen na de bestelling op de rekening van Marilyn baby- en kinderkleding te zijn bijgeschreven.

7.3 Mocht het totaalbedrag niet op het hiervoor bedoelde tijdstip ontvangen zijn, dan geldt de bestelling als geannuleerd.

7.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Marilyn baby- en kinderkleding.

7.5 Betaling is mogelijk door:

 1. Betaling vooraf via bankoverschrijving of Ideal
 2. contant/pinnen bij afhalen bestelling
   
 3. Retourneren en ruilen

8.1 Retourneren kan uitsluitend binnen 14 werkdagen, vooraf gemeld via het retourformulier op de website. Ruilingen/retourneringen ontvangen buiten genoemde periode van 14 dagen worden niet geaccepteerd. Mondkapjes kunen vanwege hygiëne niet geretourneerd worden.

8.2 De verzendkosten bij retourneren zijn ten alle tijden voor eigen rekening van de klant. Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen (= exclusief zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij Marilyn baby- en kinderkleding nadat de klant heeft aangegeven het artikel te willen retourneren of ruilen.

8.2 Marilyn baby- en kinderkleding zal het retourbedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst van het item retourneren.

8.3 Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn, dus ongebruikt/onbeschadigd en voorzien zijn van aangehechte labels (indien van toepassing) en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere tekenen van dragen. Marilyn baby- en kinderkleding behoudt zich het recht voor om artikelen op grond van genoemde punten te weigeren of een vergoeding voor reparatie en/of reiniging en/of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

9. Annuleren

9.1 Indien je een bestelling wilt annuleren, neem dan binnen 2 dagen contact op met Marilyn baby- en kinderkleding, via e-mail of PB op facebook. Marilyn baby- en kinderkleding zal je annulering per e-mail of PB op facebook bevestigen. Wanneer de bestelling al verzonden is kunt u de bestelling retourneren en gelden dezelfde regels als voor een retour.

9.2 In het geval dat Marilyn baby- en kinderkleding door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail of PB geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd door Marilyn baby- en kinderkleding.

10.   Gebreken

10.1 De kleding en accessoires van Marilyn baby- en kinderkleding en Marilyn Accessoires zijn nieuw en in goede staat.

10.2 Direct na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk (na ontvangst) te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen, onder vermelding van het bestelnummer.

10.3 Marilyn baby- en kinderkleding streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Marilyn baby- en kinderkleding hierover graag op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant gezocht naar een geschikte oplossing

11. Privacy

11.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het verzenden van deze via externe bezorgdiensten.
Wanneer het noodzakelijk is voor de bestelling worden de contactgegevens gebruikt om contact op te nemen met de klant.

11.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

‚Äč11.3 Wanneer de klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief zal het emailadres gebruikt worden voor de nieuwsbreif van Marilyn Kleding.

11.4 Wanneer iemand mee doet met een winactie op facebook en hierbij zijn of haar emailadres achterlaat, mag Marilyn Kleding het emailadres gebruiken voor marketing doeleinden.

12  Schadevergoeding

12.1 Marilyn baby- en kinderkleding kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14   Intellectueel eigendom

14.1 Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Marilyn baby- en kinderkleding of andere rechthebbenden.

14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

17.1 Marilyn baby- en kinderkleding behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.