Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marilyn Kleding & Accessoires

1 .Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Marilyn Kleding & Accessoires. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de facebook pagina van Marilyn Kleding & Accessoires. Op verzoek zenden wij u een digitaal exemplaar.

1.2 Marilyn Kleding & Accessoires verkoopt nieuwe kinderkleding.

1.3 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via e-mail of anderszins een bestelling plaatst.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen gedaan bij Marilyn Kleding & Accessoires zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn de voorwaarden automatisch aanvaard door de klant.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Marilyn Kleding & Accessoires worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 1. De artikelen

3.1 Artikelen op de website zijn in goede staat verkerende nieuwe goederen.

3.2 Mocht een artikel, na levering, wezenlijk afwijken van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, contact te worden opgenomen met Marilyn Kleding & Accessoires. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's, onverhoopt, kunnen afwijken van de werkelijkheid. Marilyn Kleding & Accessoires geeft de maten van de kleding weer aan de hand van de maatlabels en grote afwijkingen worden altijd vermeld, vraag bij twijfel altijd even naar de afmetingen!

 1. Overeenkomst

4.1 Er is sprake van een wettelijke overeenkomst als de klant opdracht heeft gegeven aan Marilyn Kleding & Accessoires door middel van het versturen van een bestelling via e-mail of anderszins, om een of meerdere artikelen te leveren.

4.2 Marilyn Kleding & Accessoires behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de Voorwaarden niet in acht worden genomen.

 1. Prijzen

5.1 De door Marilyn Kleding & Accessoires gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro's.

5.2 De betaling dient binnen de betalingstermijn (zie art. 7.2) op de door Marilyn Kleding & Accessoires aan te geven wijze voldaan te zijn voordat tot uitlevering van de bestelde goederen wordt overgegaan.

5.3 Hoewel er met grote zorg naar gestreefd wordt zulks te voorkomen, kunnen fouten op de website voorkomen. Indien er een fout in een prijs is gemaakt, is Marilyn Kleding & Accessoires niet verplicht zich aan de prijs te houden, maar wordt de koper alsnog in de gelegenheid gesteld om het artikel tegen de correcte prijs te kopen.

 1. Levering en verzendkosten

6.1 Artikelen worden verzonden via PostNL/DHL/DPD.

6.2 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats, tegen berekening van meerkosten.

6.3 Marilyn Kleding & Accessoires aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL/DHL/DPD.

6.4 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van de pakkettenservice van PostNL/DHL/DPD waarbij de bestelling in Nederland traceerbaar is.

6.5 Marilyn Kleding & Accessoires streeft ernaar om bestellingen, wanneer deze op voorraad zijn de volgende werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Marilyn baby- en kinderkleding echter niet verplicht. Er wordt een verzendbevestiging via de e-mail toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt. De bestelling kan ook worden opgehaald.

6.6 Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat de betaling heeft plaatsgevonden bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Marilyn Kleding & Accessoires zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

6.7 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

6.8 De verzendkosten zijn €3,95 naar een DHL punt en 4,95 naar huisadres. Is het bedrag van uw order hoger dan €75,- dan verzenden wij de bestelling gratis.

6.9 Wij verzenden naar Nederland en bij uitzondering naar Belgie voor andere tarieven.

 1. Betaling en betalingstermijn

7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten. Ook eventuele meerkosten worden vermeld.

7.2 Het totale bedrag dient binnen 3 dagen na de bestelling op de rekening van Marilyn Kleding & Accessoires te zijn bijgeschreven.

7.3 Mocht het totaalbedrag niet op het hiervoor bedoelde tijdstip ontvangen zijn, dan geldt de bestelling als geannuleerd.

7.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Marilyn Kleding & Accessoires.

7.5 Betaling is mogelijk door:

 1. Betaling vooraf via bankoverschrijving of Ideal
 2. contant/pinnen bij afhalen bestelling​​​​​​
 1. Herroepingsrecht/ retour
Bij levering van producten:
8.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Marilyn Kleding & Accessoires retourneren.

8.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Marilyn Kleding & Accessoires. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail met daarin diverse gegevens die vermeldt staan op de retour pagina. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De retourkosten zijn voor de klant.

8.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping/ retour
8.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Marilyn Kleding & Accessoires dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Marilyn Kleding & Accessoires of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8.7 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

8.8 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Marilyn Kleding & Accessoires niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht
8.9 Marilyn Kleding & Accessoires kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Marilyn Kleding & Accessoires dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Marilyn Kleding & Accessoires tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. O.a. mondkapjes.
 1. Annuleren

9.1 Indien je een bestelling wilt annuleren, neem dan binnen 1 dag contact op met Marilyn Kleding & Accessoires, via e-mail of PB op facebook. Marilyn Kleding & Accessoires zal je annulering per e-mail of PB op facebook bevestigen. Wanneer de bestelling al verzonden is kunt u de bestelling retourneren en gelden dezelfde regels als voor een retour.

9.2 In het geval dat Marilyn Kleding & Accessoires door overmacht is genoodzaakt een order te annuleren, wordt de klant per e-mail of PB geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. In geval van reeds gedane betaling wordt het bedrag gerestitueerd door Marilyn baby- en kinderkleding.

 1. Gebreken

10.1 De kleding en accessoires van Marilyn Kleding & Accessoires zijn nieuw en in goede staat.

10.2 Direct na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk (na ontvangst) te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te sturen, onder vermelding van het bestelnummer.
Marilyn Kleding & Accessoires zal deze klacht zsm in behandeling nemen binnen eentermijn van 14 dagen.

10.3 Marilyn Kleding & Accessoires streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Marilyn baby- en kinderkleding hierover graag op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen met de klant gezocht naar een geschikte oplossing.

10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 Wanneer de klachten niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Helpt dit niet dan heeft consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 1. Een klacht schort de verplichtingen van Marilyn Kleding & Accessoires niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Marilyn Kleding & Accessoires, zal Marilyn Kleding & Accessoires naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of vergoeden.

11. Privacy

11.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en het verzenden van deze via externe bezorgdiensten.
Wanneer het noodzakelijk is voor de bestelling worden de contactgegevens gebruikt om contact op te nemen met de klant.

11.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

​11.3 Wanneer de klant zich inschrijft voor de nieuwsbrief zal het emailadres gebruikt worden voor de nieuwsbreif van Marilyn Kleding.

11.4 Wanneer iemand mee doet met een winactie op facebook en hierbij zijn of haar emailadres achterlaat, mag Marilyn Kleding het emailadres gebruiken voor marketing doeleinden.

(Bekijk onze privacy voorwaarden voor de uitgebreide privacy policy)

12  Schadevergoeding

12.1 Marilyn Kleding & Accessoires kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14   Intellectueel eigendom

14.1 Zowel klant als leverancier erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Marilyn Kleding & Accessoires of andere rechthebbenden.

14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

17.1 Marilyn Kleding & Accessoires behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de verkoopcondities en deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen en/of te wijzigen, op de door haar opportuun geachte momenten. Daarvan zal aanstonds melding gemaakt worden op de website.